REFERENCE: Kot referenco za naš visoko posloven pristop k vsakemu projektu posebej lahko navedemo, da smo jih izpeljali brez posojil bank, zato vse naše nepremičnine ne nosijo nobenih bremen, vpis v zemljiško knjigo je neoporečen, vsaka stavba je vpisana v kataster stavb, zaključeni projekti imajo uporabno dovoljenje, z vsemi stanovalci – kupci smo še vedno v stikih in dobrih poslovnih odnosih.